ESG slovník pro orientaci v udržitelnosti

Pro pochopení tohoto složitého tématu je potřeba znát hodně zdánlivě bezvýznamných pojmů. Vytvořili jsme ESG slovník, abyste mohli lépe porozumět a integrovat environmentální, sociální a správní faktory do vaší společnosti.

Co obnáší ESG? Slovníček nejčastějších pojmů vám ho přiblíží

ESG, nefinanční data či nefinanční reporting. To jsou aspekty, které v následujících letech neminou téměř žádného podnikatele. Důvodem je přijetí směrnice CSRD, která zavádí povinné vykazování nefinančních dat u velkých společností, a to včetně jejich dodavatelských řetězců. Připravte se na blížící změny s předstihem, třeba s tímto slovníčkem nejčastějších ESG pojmů.

CSR

Termín firemní sociální odpovědnost (CSR) se odkazuje na praktiky a pravidla, která jsou přijímána společnostmi a organizacemi s cílem převzít odpovědnost za pozitivní dopad na svět. Jedná se o koncept v oblasti firemního řízení, který integruje sociální a environmentální závazky do celkové strategie podniku.

Dozvědět se víc ->

Dekarbonizace

Pojem dekarbonizace zahrnuje omezování a snížení produkce uhlíkové stopy a ekvivalentů CO2 z chodu společnosti. Tedy množství emisí skleníkových plynů uvolňovaných do atmosféry, a to s cílem dosáhnout udržitelnějšího rozvoje, využit obnovitelné zdroje energie, dosáhnout větší udržitelnost v dodavatelském řetězci.‍

Dozvědět se víc ->

Dopadové investování (Impact Investing)

Jedná se v zásadě o udržitelné investování do společností nebo produktů, jejichž cílem je především pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Dozvědět se víc ->

Due diligence

Due diligence popisuje stav opatření podniknutých ke zvládnutí aktuálních i potenciálních negativních dopadů na lidská práva a životní prostředí. Nově se tímto tématem bude zabývat samostatná směrnice EU.

Dozvědět se víc ->

ESG

Environmentální (E), sociální (S) a správní (G) faktory jsou souborem kritérií, na základě, kterých lze hodnotit udržitelnost a etiku společnosti. Poskytují měřítko toho, do jaké míry je společnost připravena na budoucnost mimo pouhý finanční výkon.

Dozvědět se víc ->

ESG audit

Jedná se o audit nefinančních dat. V současné době je možné provést tento audit pomocí různých komerčních metodik. Avšak připravuje se jednotný přístup v rámci nasazení CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), který umožní postavit nefinanční audit na stejnou úroveň důležitosti jako finanční audit, který je všeobecně znám.

Dozvědět se víc ->

Emisní povolenka

Emisní povolenky jsou základní nástroj pro realizaci plánů snižování emisí oxidu uhličitého. Jsou součástí Evropského systému obchodování s emisemi. Tento systém funguje na principu "cap and trade", kdy je stanoven celkový limit (cap) na množství emisí, které mohou být vypuštěny do atmosféry.

Dozvědět se víc ->

GHG Protocol

Greenhouse Gas Protocol je iniciativa, která si klade za cíl stanovit univerzální standardizované postupy, pomocí kterých lze jednotně hodnotit emisní výstupy firem a organizací.

Dozvědět se víc ->

GHG Uhlíková stopa

Jedná se o standardizované vyjádření uhlíkové stopy, které zahrnuje nejen oxid uhličitý (CO2), ale také dalších 6 substancí určených Kyotským protokolem. Někdy jej můžete vidět zapsaný jako CO2e.

Dozvědět se víc ->

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (známá jako GRI) je nezávislá mezinárodní organizace, která pomáhá podnikům a dalším organizacím monitorovat a řídit jejich environmentální a společenské dopady prostřednictvím poskytování společného postupu pro vykazování. Standardy této organizace slouží také jako jeden ze vzorů pro připravované Evropské Reportovací Standardy (ESRS).

Dozvědět se víc ->

Greenwashing

Greenwashing má nejčastěji podobu účelové interpretace dat o udržitelnosti produktu, služby nebo celé společnosti. Jako jeden příklad lze uvést ropné společnosti, které se snaží zakrýt svůj negativní dopad tím, že kompenzují emise nákupem komerčních offsetů ve formě "výsadby stromů" v několik set let starém původním lese.

Dozvědět se víc ->

Materialita / Dvojí materialita

Materialita/Dvojí materialita je termín, který hraje klíčovou roli v rámci ESG (environmentální, sociální, správní) reportování a zohledňuje, jak vliv finančních faktorů na udržitelnost společnosti (zvenčí dovnitř), tak i vliv udržitelných faktorů na finanční fungování společnosti (zvnitř dovně). Tímto přístupem je zajištěna komplexní analýza a zohlednění relevantních aspektů udržitelnosti, které mají vliv na podnikání a výkonnost společnosti z finančního hlediska.

Dozvědět se víc ->

Nefinanční data

Zkratku ESG lze shrnout pod pojmem "nefinanční data". Uhlíková stopa, antikorupční pravidla a rovné pracovní podmínky jsou všechny aspekty, které samy o sobě nemusí mít přímý finanční dopad na společnost, ale ovlivňují ji a mohou se projevit v praxi. Proto je hodnocení těchto faktorů již nyní důležité.

Dozvědět se víc ->

Offset

Offsetting je proces odstraňování oxidu uhličitého nebo jiných emisí skleníkových plynů z atmosféry. Tento proces může probíhat různými způsoby.

Dozvědět se víc ->

Směrnice CSRD

Směrnice CSRD zvyšuje transparentnost finančních produktů a definuje data, která musí být dostupná pro dostatečnou informovanost investora. Zásadním prvkem je následující nařízení o Taxonomii EU, které určuje, co je považováno za udržitelné a co není.

Dozvědět se víc ->

Směrnice SFRD

Směrnice SFDR vyžaduje, aby banky při posuzování žádostí o úvěr od společností zohledňovaly nejen finanční, ale také nefinanční data. Tyto faktory nejsou důležité pouze při stanovení úrokových sazeb, ale mohou také ovlivnit schválení samotného úvěru.

Dozvědět se víc ->

Sociální kritéria (S)

Sociální kritéria pokrývají širokou škálu potenciálních témat souvisejících s dodržováním sociálně-etických norem. Klíčovým faktorem v tomto ohledu je především vztah firmy k jejím zaměstnancům a komunitě, kterou ovlivňuje.

Dozvědět se víc ->

Společensky odpovědné investování (SRI)

Společensky odpovědné investování je založeno na individuálně zvolených hodnotách. Transparentnost a nefinanční data slouží jako základ pro rozhodnutí investora, zda daný produkt splňuje nebo nesplňuje jeho kritéria týkající se etiky a společenské odpovědnosti. Tyto informace umožňují investoru lépe posoudit, zda investice odpovídá jeho osobním hodnotám a cílům v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu.

Dozvědět se víc ->

Standardy GRI

Reportovací standardy vytvářejí společný postup pro organizace - ať už jsou velké nebo malé, soukromé nebo veřejné, z finančního i nefinančního sektoru - při ESG reportingu. Tím se zlepšuje globální srovnatelnost a umožňuje organizacím být transparentní a odpovědné.

Dozvědět se víc ->

Sustainability management

Sustainability management je výraz pro řízení udržitelnosti. Může být definován mezinárodním standardem nebo vlastní politikou. Pro měření, vyhodnocování a sběr potřebných dat je vhodné využít software. Automatizace pomáhá získat lepší přehled a kontrolu nad daty monitorujícími dopad na životní prostředí.

Dozvědět se víc ->

Taxonomie EU

Cílem nařízení o taxonomii je v podstatě umožnit firmám jasně a jednoduše určit, zda je jejich podnikání udržitelné, zejména z hlediska environmentální udržitelnosti, a podpořit přechod k udržitelnému financování prostřednictvím bank.

Dozvědět se víc ->

Uhlíková neutralita

Aby byl projekt nebo organizace uhlíkově neutrální, musí přispět (přímo či nepřímo) k odstranění stejného množství CO2 z atmosféry, jako kolik do ní uvolnil. Koncept uhlíkové neutrality má však více definic a podob, které se mohou lišit v závislosti na metodologii a přístupu použitém při výpočtech a kompenzačních opatřeních.

Dozvědět se víc ->

Uhlíková stopa

Množství CO2, na které má společnost přímý i nepřímý dopad, se měří ve třech oblastech, které se označují jako Scope 1, Scope 2 a Scope 3.

Dozvědět se víc ->

Řídící kritéria (G)

Corporate governance je v kontextu ESG zásadně důležité pro hodnocení, jak kvalitně je vaše společnost řízena.

Dozvědět se víc ->

 Environmentální kritéria (E)

Environmentální kritéria se zaměřují na hodnocení dané společnosti v kontextu ochrany životního prostředí.

Dozvědět se víc ->

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Nejsme v tom sami, spolupracujeme s organizacemi

Společnost Enmon měří online spotřebu energií a počítá uhlíkovou stopu firmám, obcím a státním organizacím.
Jsme členem Průmyslové rady Fakulty Stavební VUT v Brně.

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.